ผลประเมินระบบงานการเงิน 
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด คน


ข้อคำถาม
ร้อยละความพึงพอใจ
  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการใช้งานระบบ
  1. รูปแบบการใช้งานระบบ ความยาก - ง่าย 0
 2. กระบวนการทำงานของระบบ 0
  ด้านประสิทธิภาพของระบบ
 3. ความถูกต้อง แม่นยำของระบบ 0
 4. ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 0
  5. การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน 0
  6. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 0
  ด้านความสะดวก สวยงาม
  7. ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม 0
  8. ความเหมาะสมในการใช้งานโปรแกรม 0
  ด้านคุณภาพของระบบ
  9. ความพึงพอใจในการใช้งาน 0
  10. ความสามารถของระบบ ในการนำไปใช้ประโยชน์ 0
 
  รวม 0

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
E-mail : ssru@ssru.ac.th